Balandis
P A T K P Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Mokinių priėmimas į I-IV gimnazijos klases

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klases 2019 metais

 ● Mokiniai priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 ● Prašymai pildomi tik per e.sistemą.

 ● Prašymai per e.sistemą teikiami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

 ● Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

 ● Internetu užpildytus prašymus gauna juose nurodyta (-os) mokykla (-os), kuri(-ios) juos nagrinėja vadovaudamasi(-osi) aprašo IV skyriumi.

 ● Prašymai nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e.sistemą ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

 ● e.sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e.sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis.

 ● Prašymus nagrinėja gimnazijos priėmimo komisija birželio 1-30 d.; pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 7 d.

 ● Svarbu: tėvai e.sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų.

 ● Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje bei mokiniai, kurių broliai ir (ar) sesės (įbroliai ar įseserės) mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje.

 ● Jei pretendentų, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, ir brolių, seserų skaičius viršija savivaldybės nustatytą mokinių skaičių, priėmimas vykdomas vadovaujantis aprašo 45-49 punktais.

 ● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 taškai

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas)

2 taškai

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu

2 taškai

Daugiavaikių šeimų vaikai

2 taškai

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje

1 taškas

Mokiniai pagal jų pageidavimus mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų*

Iki 2 taškų – I pusmečio (arba II trimestro) rezultatų vidurkis: 10x2

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai;

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

* S. Daukanto 1: mokymasis VGTU klasėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai);

S. Daukanto 2: mokymasis biomedicinos klasėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba);

S. Daukanto 3: mokymasis kalbų klasėje (danų kalbos modulis, danų kalbos būrelis, Skandinavijos šalių kultūra);

S. Daukanto 4: mokymasis bendrojo ugdymo klasėje.

Pastaba. Visiems pretendentams, tiek gyvenantiems gimnazijos teritorijoje, tiek negyvenantiems, prašyme būtina nurodyti, kurį iš gimnazijos siūlomų ugdymo variantų renkasi: S. Daukanto 1, S. Daukanto 2, S. Daukanto 3 ar S. Daukanto 4, bei pateikti I pusmečio ar II trimestro rezultatų pažymą per e.sistemą.

Į VGTU klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius matematikos ir fizikos įvertinimus; į biomedicinos klasę – aukščiausius matematikos, chemijos ir biologijos įvertinimus; į kalbų klasę – aukščiausius lietuvių kalbos bei I ir II užsienio kalbų įvertinimus.

    Informaciją apie priėmimą teikia:

 ● į I klases – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, tel. (8 5) 249 6071, el. paštas sav.daiva@gmail.com;

 ● į II-III klases – pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė,  tel. (8 5) 249 6786, el. paštas ramune.vosyliene@daukanto.vilnius.lm.lt;

 ● į IV klases – pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė, tel. (8 5) 249 6786, el. paštas dana.kancleriene@daukanto.vilnius.lm.lt.

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS