Liepa
P A T K P Š S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Mokinių priėmimas į I-IV gimnazijos klases

Skelbiame I klasių mokinių sąrašus 2020-2021 m. m. (prašymo e. sistemoje numeris MOK-)

Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2020-06-08 (protokolas Nr. 3) nutarimas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2020-06-03 (protokolas Nr. 2) nutarimas

Išrašas iš mokinių  priėmimo į  Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2020 m. birželio 1 d. protokolo Nr.1. dėl klasių komplektavimo

Informacija dėl priėmimo į gimnaziją

Prašome susipažinti su:

* Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje tvarka;

* Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos, pagalbos mokiniui teikimo tvarka

***

 * Užtikrinant visų saugumą 2020 m. birželio 22-23 ir 25-26 dienomis nuo 900 val. iki 1200  ir nuo 1300 val. iki 1600 val. prašome priimtųjų į gimnazijos klases bent vieną iš tėvų (globėjų/rūpintojų) atvykti į priėmimo komisiją ir pateikti:

I klasė

·         pasirašytą mokymosi sutartį (2 egz.);

·         pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas nr. 2 ir priedas nr. 3);

·         pasirašytą anketą dėl dalykų/modulių pasirinkimo;

·         8 klasės baigimo pažymėjimo kopiją;

·         vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x32 mm, mokinio pažymėjimui):

·         gimimo liudijimą  arba tapatybės kortelę/pasą (duomenų sutikrinimui).

III klasė

          pasirašytą mokymosi sutartį (2 egz.);

·         pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (priedas nr. 2 ir priedas nr. 3);

·         užpildytą individualų ugdymo planą III klasės mokiniams 2020-2021 m.m. ir 2021-2022 m.m.;

·         10 klasės baigimo pažymėjimo kopiją;

·         vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x32 mm, mokinio pažymėjimui);

·         gimimo liudijimą  arba tapatybės kortelę/pasą (duomenų sutikrinimui).

Pastaba: prašome atvykti nosį ir burną dengiančiomis apsauginėmis priemonėmis ir dėvint vienkartines pirštines.

***

*Priėmimo komisija dirba 101 ir 108 kab. (I aukštas) nuo 900 val. iki 1200   ir nuo  1300 val. iki 1600   val.

    Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė (tel. 249 60 71, el. paštas sav.daiva@gmail.com).

 ● Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klases 2020 metais

 ● Mokiniai priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 ● Prašymai pildomi tik per e. sistemą.

Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę darbo dienomis 800 - 1600 val. (I aukštas, 100 kab.).

 ● Prašymai per e. sistemą teikiami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

 ● Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

 ● Internetu užpildytus prašymus gauna juose nurodyta (-os) mokykla (-os), kuri(-ios) juos nagrinėja vadovaudamasi(-osi) aprašo IV skyriumi.

 ● Prašymai nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą ir ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.

 ● e. sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.

 ● Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.

 ● Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją 2020 metais komisijos darbo tvarka

 ● Prašymus nagrinėja gimnazijos priėmimo komisija birželio 1-30 d.; pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip birželio 8 d.

 ● Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų. Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

 ● Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bei mokiniai, kurių broliai ir (ar) sesės (įbroliai ar įseserės) mokosi gimnazijos I klasėje ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje.

 ● Jei pretendentų, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, skaičius viršija savivaldybės nustatytą mokinių skaičių, priėmimas vykdomas vadovaujantis aprašo 46-49 punktais.

 ● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 taškai

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas)

2 taškai

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu

2 taškai

Daugiavaikių šeimų vaikai

2 taškas

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje

1 taškas

Mokiniai pagal jų pageidavimus mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų *

Iki 2 taškų – I pusmečio (arba II trimestro) rezultatų vidurkis: 10x2

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai;

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

 *  S. Daukanto 1: mokymasis VGTU klasėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai);

   S. Daukanto 2: mokymasis biomedicinos klasėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba);

   S. Daukanto 3: mokymasis kalbų klasėje (danų kalbos modulis, danų kalbos būrelis, Skandinavijos šalių kultūra);

    S. Daukanto 4: mokymasis bendrojo ugdymo klasėje.

Pastaba. Visiems pretendentams, tiek gyvenantiems gimnazijos teritorijoje, tiek negyvenantiems, prašyme būtina nurodyti, kurį iš gimnazijos siūlomų ugdymo variantų renkasi: S. Daukanto 1, S. Daukanto 2, S. Daukanto 3 ar S. Daukanto 4, bei pateikti I pusmečio ar II trimestro rezultatų pažymą per e. sistemą.

Į VGTU klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius matematikos ir fizikos įvertinimus; į biomedicinos klasę – aukščiausius matematikos, chemijos ir biologijos įvertinimus; į kalbų klasę – aukščiausius lietuvių kalbos bei I ir II užsienio kalbų įvertinimus.

Mokinių priėmimas į II-IV klases

    Į II-IV klases mokiniai bus priimami tik tuo atveju, jeigu atsiras laisvų, išvykus dabar besimokantiems mokiniams.

     
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti Švietimo ir mokslo ministerija
Gelbėkit vaikus AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas