Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Pagalbos mokiniui specialistai

Psichologės

Asta Januškevičienė (tel. +370 618 14 807, el. paštas vsdg.psichologe@gmail.com).  Darbo grafikas

Edita Usonienė (tel. +370 615 25 776, el. paštas usoniene@gmail.com). Darbo grafikas

 

Gimnazijos psichologo veikla:

 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 • Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

 • Rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

 • Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Socialinės pedagogės

Saulė Janušienė (tel. +370 669 11 016, el. paštas saule.janusiene@gmail.com). Darbo grafikas

Sonata Bogdanavičienė (tel. +370 618 07 658, el. paštas soc.daukantas@gmail.com). Darbo grafikas

 

Gimnazijos socialinio pedagogo veikla:

 • Individualiai dirba su asmeniu–mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas, lankosi namuose.

 • Tvarko vaikų iki 16 metų, nelankančių mokyklos, apskaitą. Duomenis kas mėnesį pateikia Vaiko teisių apsaugos tarnybai bei savivaldybės Švietimo skyriui. Kartu su klasių auklėtojais ir mokyklos administracija įgyvendina priemones mokinių lankomumui gerinti.

 • Dalyvauja mokyklos narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos darbo grupės pasitarimuose, mokymuose, yra šios komisijos narys. Kartu su prevencine darbo grupe mokyklos bendruomenėje aptaria iškilusius darbo sunkumus, inicijuoja bei kuria veiklos planus minėtoms problemoms mokykloje spręsti.

 • Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas.

 • Inicijuoja, organizuoja įgyjant ir kuriant socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą.

 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai.

 • Įvertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus mokyklos administracijai, mokytojams, klasių auklėtojams, teisėtiems mokinio atstovams jiems spręsti, pasirinkus efektyvius darbo metodus.

 • Planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą.

 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

 • Atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų.

 • Konsultuojasi su mokyklos personali ir prireikus siunčia mokinius kitų specialistų konsultacijai.

 • Tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus.

Specialioji pedagogė, logopedė

Žydronė Milutienė (tel. +370 612 91 048, el. paštas zydronemilutiene@gmail.com). Darbo grafikas

 

Gimnazjos specialiojo pedagogo, logopedo veikla:

 • dalyvauja atliekant pedagoginių mokinių vertinimą, nustatant mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų atitikimą ugdymo programoms, kalbos raidos ypatumus, komunikacijos sutrikimus bei dalyvauja atliekant mokinio pažangos įvertinimą gimnazijoje ar, esant žymiam ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose;

 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;

 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengia individualizuotą ugdymo programą;

 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;

 • šalina specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbos sutrikimus logopediniuose užsiėmimuose;

 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Bibliotekininkė

Irma Michiriovienė  (el. paštas skaitykla@daukanto.vilnius.lm.lt). Darbo grafikas

 

 1. Organizuoja ir planuoja Bibliotekos ir Informacijos centro darbą:

 1.1. suteikia mokiniams ir mokytojams  galimybę turėti prieigą prie informacijos, žinių, idėjų ir kultūrinių vertybių naudojant gimnazijos bibliotekinius–informacinius išteklius: spausdintus dokumentus ir komunikacijos (interneto ištekliai) bei kitas informacijos laikmenas; 

 1.2. dalyvauja ugdant mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą, padeda mokinio socializacijai ir jo kūrybinių galių vystimuisi;

 1.3. padeda mokiniams savarankiškai mokytis, orientuotis supančioje informacinėje erdvėje, ugdo  bibliotekos lankytojų gebėjimo naudotis dokumentais bei kitomis informacijos laikmenomis įgūdžius, ugdo informacijos paieškos, kritinio vertinimo bei atrankos gebėjimus;

 1.4. plečia  bibliotekines informacines paslaugas, gerina jų kokybę naudojant biuro techniką ir bibliotekinių–informacinių procesų kompiuterizavimą, kuria komfortišką  lankytojams  bibliotekos aplinką;

 1.5. diegia mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (MOBIS),  naudoja informacines technologijas (IT) bibliotekos darbe.

 2. Bibliotekos vedėja  komplektuoja ir tvarko bibliotekos dokumentų fondą:

 2.1. komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų bei laikmenų (skaitmeninių plokštelių), magnetinių laikmenų (vaizdajuostės, garsajuostės), elektroninių duomenų bazių, elektroninių periodinių leidinių, interneto, intraneto, ekstraneto, įvairių pagalbinių priemonių (artefaktų) fondą, garantuojantį galimybę gimnazijai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo;

 2.2. analizuoja spaudinių, kitų dokumentų ir laikmenų fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus dokumentus ir laikmenas;

 2.3. tvarko bibliotekos elektroninį spaudinių, dokumentų bei laikmenų katalogą;

 2.4. užsako skaitytojams reikalingus spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

 3. Bibliotekos vedėja ir bibliotekininkė ugdo skaitymo, kultūrinių interesų ir informacinius įgūdžius:

 3.1. drauge su mokytojais ugdo mokinių socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus, ugdo mokinių informacinę kultūrą;

 3.2. teikia pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir komunikacijų technologijas;

 3.3.  teikia mokiniams profesinio informavimo paslaugas interneto technologijų priemonėmis;

 3.4. informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, atsako į vartotojų bibliografines užklausas, parenka literatūrą gimnazijos renginių organizatoriams.

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas