Balandis
P A T K P Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Kiti darbuotojai

Psichologė

Asta Januškevičienė

(el. paštas: asta_jan@yahoo.com)

 

 •  vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

 • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

 

Darbo laikas

 

Savaitė dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

930-1700

1300 - 1330

Antradienis

930-1730

1300 - 1330

Trečiadienis

800-1430

1130 - 1200

Ketvirtadienis

900-1730

1300 - 1330

Penktadienis

800-1430

1130 - 1200

 Dėl konsultavimo ir kitais klausimais prašome kreiptis  (asta_jan@yahoo.com).

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Socialinė pedagogė

 

Saulė Rasimavičiūtė

 

el. paštas: navisaule@gmail.com

 

Individualiai dirba su asmeniu – mokiniu, jo tėvais ar teisėtais atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su mokiniais, jų šeimomis, sprendžiant problemas, lankosi namuose.

Tvarko vaikų iki 16 metų nelankančių mokyklos apskaitą. Duomenis kas mėnesį pateikia Vaiko teisių apsaugos tarnybai bei savivaldybės Švietimo skyriui. Kartu su klasių auklėtojais ir mokyklos administracija įgyvendina priemones mokinių lankomumui gerinti.

Dalyvauja mokyklos narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos darbo grupės pasitarimuose, mokymuose, yra šios komisijos narys. Kartu su prevencine darbo grupe mokyklos bendruomenėje aptaria iškilusius darbo sunkumus, inicijuoja bei kuria veiklos planus minėtoms problemoms mokykloje spręsti.

Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais, ar teisėtais mokinio atstovais, sprendžiant bendruomenės socialines pedagogines problemas.

Inicijuoja, organizuoja įgyjant ir kuriant socialinių projektų kūrimą ir įgyvendinimą.

Palaiko ryšius su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai.

Įvertina mokinio socialinius poreikius bei teikia siūlymus mokyklos administracijai, mokytojams, klasių auklėtojams, teisėtiems mokinio atstovams jiems spręsti, pasirinkus efektyvius darbo metodus.

 Planuoja ir dalyvauja teikiant socialinę pagalbą.

Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

Atstovauja vaiko teisėms mokykloje ir už jos ribų.

Konsultuojasi su mokyklos personali ir prireikus siunčia mokinius kitų specialistų konsultacijai.

Tvarko nemokamo mokinių maitinimo dokumentus.

Darbo laikas

 

Savaitė dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

800-1600

Antradienis

800-1600

Trečiadienis

800-1600

Ketvirtadienis

800-1600

Penktadienis

800-1600

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

 

Jelena Palkevičienė

el. paštas: jelena.palkeviciene@vvsb.lt

 

 1. Asmens sveikatos priežiūros srityje:

 •  Kiekvienais mokslo metais iki lapkričio 1 d. išanalizuoja gautus iš medicinos įstaigų duomenis apie mokinių sveikatos būklę.

 • Ūminių ligų ir traumų atvejais suteikia pirmąją medicininę pagalbą, esant reikalui iškviečia GMP ar siunčia šeimos gydytojui, praneša mokyklos administracijai ir mokinio tėvams arba jiems atstovaujantiems asmenims apie mokinio sveikatos sutrikimą.

 1. Visuomenės sveikatos srityje:

 • Komplektuoja pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias, atleistų nuo kūno kultūros užsiėmimų grupes, sudaro mokinių sąrašus. Aktyviai. kontroliuoja mokinių fizinio auklėjimo organizavimą ir vykdymą kūno kultūros pamokų metu. Prižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.

 • Konsultuoja mokytojus, klasės auklėtojus ir padeda užpildyti klasės dienynuose esančius „Sveikatos lapus“.

 • Atlieka mokinių sveikatos rodiklių analizę.

 • Išaiškėjus infekciniams susirgimams, vykdo visuomenės sveikatos specialistų nurodytas priešepidemines priemones švietimo įstaigoje.

 • Rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, pastebėjus ar nustačius atvejus, kai vaikui padaryti sužalojimai yra smurtinio pobūdžio, apie tai informuoja mokyklos direktorių, soc. pedagogą bei vaiko teisių apsaugos tarnybą.

 • Kontroliuoja mokymosi aplinkos, maitinimo higienos normų reikalavimų vykdymą, informuoja mokyklos administraciją apie pastebėtus pažeidimus bei teikia pasiūlymus šiems trūkumams pašalinti. Mokyklos administracija pateikia sergančių vaikų, kuriems reikalingas tausojantis maitinimas, sąrašus.

 1. Sveikatos ugdymo srityje:

 • Dalyvauja mokyklos narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinės darbo grupės pasitarimuose, mokymuose, yra šios komisijos narys. Kartu su prevencine darbo grupe, mokyklos bendruomene aptaria iškilusius prevencinio darbo sunkumus, inicijuoja bei kuria veiklos planus spręsti minėtoms problemoms mokykloje.

 • Kartu su mokytojai, klasių auklėtojais, kitais specialistais, ugdo mokinių sveikos gyvensenos bei socialinius gebėjimus.

 • Savo kompetencijos ribose moko mokinius sveikos gyvensenos, pirmosios medicininės pagalbos, konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus sveikatos ugdymo, stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais.

 • Dalyvauja mokyklos savivaldos institucijų posėdžiuose, informuoja apie vykdomą sveikatos priežiūros, sveikos gyvensenos ugdymo bei prevencinio švietimo darbą, pastebėtus pažeidimus ir teikia pasiūlymus šiems trūkumams pašalinti.

Darbo laikas

 

Savaitė dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

800-1606

Trečiadienis

800-1606

Penktadienis

800-1506

 

Bibliotekininkės

Rimanta Kožarskaja (bibliotekos vedėja) (el. paštas: biblioteka@daukanto.vilnius.lm.lt)

Irma Michiriovienė (bibliotekininkė) (el. paštas: skaitykla@daukanto.vilnius.lm.lt)

 

 1. Organizuoja ir planuoja Bibliotekos ir Informacijos centro darbą:

 1.1. suteikia mokiniams ir mokytojams  galimybę turėti prieigą prie informacijos, žinių, idėjų ir kultūrinių vertybių naudojant gimnazijos bibliotekinius – informacinius išteklius : spausdintus dokumentus ir komunikacijos ( interneto ištekliai) bei kitas informacijos laikmenas; 

 1.2. dalyvauja ugdant mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą, padeda mokinio socializacijai ir jo kūrybinių galių vystimuisi;

 1.3. padeda mokiniams savarankiškai mokytis, orientuotis supančioje informacinėje erdvėje, ugdo  bibliotekos lankytojų gebėjimo naudotis dokumentais bei kitomis informacijos laikmenomis įgūdžius, ugdo informacijos paieškos, kritinio vertinimo bei atrankos gebėjimus;

 1.4. plečia  bibliotekines informacines paslaugas, gerina jų kokybę naudojant biuro techniką ir bibliotekinių – informacinių procesų kompiuterizavimą, kuria komfortišką  lankytojams  bibliotekos aplinką;

 1.5. diegia mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (MOBIS),  naudoja informacines technologijas (IT) bibliotekos darbe.

 2. Bibliotekos vedėja  komplektuoja ir tvarko bibliotekos dokumentų fondą:

 2.1. komplektuoja spaudinių ir kitų dokumentų bei laikmenų (skaitmeninių plokštelių), magnetinių laikmenų (vaizdajuostės, garsajuostės), elektroninių duomenų bazių, elektroninių periodinių leidinių, interneto, intraneto, ekstraneto, įvairių pagalbinių priemonių (artefaktų) fondą, garantuojantį galimybę gimnazijai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti mokytojų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo;

 2.2. analizuoja spaudinių, kitų dokumentų ir laikmenų fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus dokumentus ir laikmenas;

 2.3. tvarko bibliotekos elektroninį spaudinių, dokumentų bei laikmenų katalogą;

 2.4. užsako skaitytojams reikalingus spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

 3. Bibliotekos vedėja ir bibliotekininkė ugdo skaitymo, kultūrinių interesų ir informacinius įgūdžius:

 3.1. drauge su mokytojais ugdo mokinių socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus, ugdo mokinių informacinę kultūrą;

 3.2. teikia pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir komunikacijų technologijas;

 3.3.  teikia mokiniams profesinio informavimo paslaugas interneto technologijų priemonėmis;

 3.4. informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, atsako į vartotojų bibliografines užklausas, parenka literatūrą gimnazijos renginių organizatoriams.

Priėmimo laikas

 

Savaitė dienos

Priėmimo laikas

Pirmadienis

800-1600

Antradienis

800-1600

Trečiadienis

800-1600

Ketvirtadienis

800-1600

Penktadienis

800-1600

 

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS